Open Infra ser fram emot ansluta minst 1 300 hushåll till fiber i norra Sverige

Vi har sedan tidigare etablerat fiber i Örnsköldsvik, Västernorrlands län, där 539 huhåll har anslutit sig till fiber. Utbyggnaden fortsätter i kommunen och 262 är planerade det kommande året.

Nu påbörjar vi fler fiberutbyggnadsprojekt i Boden, Haparanda, Älvsbyn och Luleå. I några områden finansieras hela fiberutbygganden av Open Infra, medan det i andra omrpden sker med hjälp av stödmedel från EU, NextGenerationEU och tilldelningen av PTS 2021 eller med hjälp av övertaget stödmedel tilldelat av Jordbruksverket.

I Boden ser vi fram emot att driftsätta fibern till 433 hushåll. Det handlar om ca 212 hushåll längs väg 97, 125 hushåll strax öster om Boden tätort och ett område väster om Boden tätort som internt kallas Rasmyra där hushållen ligger längs Smaragdvägen mot Heden, området runt Degerbäcken och väg 356 samt området runt Alträsket.

I Haparanda tätort har 240 hushåll fått sin fiber driftsatt och nu pågår planering för fiberutbyggnaden längs kusten vid E4:an, det är ungefär från Säivis och sedan E4:an mot finska gränsen. Ett annat område som kommer att få fiber är öarna längs Industrivägen innan Seskarö.

I Älvsbyn tätort har vi under augusti/september i år försett 90 hushåll med fiber. De flesta beställningarna gjordes i maj/juni 2021.

I Luleå Vitådalen har vi påbörjat grävning i första etappen. Området är indelat i fem etapper och berör totalt 313 hushåll som beställt fiberanslutning. Under 2023 kommer vi att påbörja grävning i resterande etapper. Utbygganden delfinansieras av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet är övertaget av Zitius (Telia).

I de centrala delarna av Luleå, på båda sidorna av Luleälven, kan 45 hushåll förvänta sig fiber inom ca ett år. Även området längs kusten på Brändön och udden söder om Brändön kan 158 hushåll förvänta sig fiber. Båda områdena är stödmedelsområden tilldelade av PTS 2021.

Medan vi i södra Sverige har utmaningar med mycket sten ovan och under mark så har vi andra utmaningar i norra Sverige. Eftersom vintern kommer snabbare här innebär det kortare grävfönster än de mer sydligare delarna av landet. Det betyder att vi i möjligaste mån försöker anpassa försäljningsfasen så att vi hinner redovisa den planerade fiberförläggningen för alla markägare som blir berörda, begära in nödvändiga tillstånd och boka upp entreprenörer för grävning och installation innan vintern har hunnit greppa tag i områdena igen. Det går visserligen att gräva och förlägga fiber när det är kallt, men det tar längre tid och är dyrare, och vi riskerar att försena kommande fiberutbyggnad till dem som väntar på sin fiber.

Finansiering, stödmedel och antal anslutningar

Fiberutbyggnaden i Sveriges landsbygd och glesbygd finansieras av Next Generation EU och tilldelas av Post- och Telestyrelsen (PTS) genom en årlig ansökningsprocess under tre år; 2021, 2022 och 2023.  EU:s stödmedel är dedikerat till det passiva nätet, medan det aktiva nätet med teknisk utrustning i noder och datahallar finansieras av Open Infra, medan den sista sträckan på kundens tomt finansieras av tomtägaren själv. Open Infra erbjuder alla kunder samma pris inom samma område oavsett hur lång fibersträckan på tomten är.

Samma sak gäller för stödmedel som tilldelats av Jordbruksverket (som Open infra tagit över från andra fiberaktörer). Jordbruksverkets delfinansiering gäller endast investering i det passiva nätet, medan Open Infra investerar i det aktiva nätet och kunden i sin fastighet. Skillnaden mellan stöden är att Jordbruksverkets stödmedel betalas ut efter att utbyggnaden är klar och driftsättning har skett medan stödmedel från PTS betalas ut vid tilldelningen av området och det gör det möjligt för oss att snabbt komma i gång med stamnätet som är den viktigaste delen i infrastrukturen, utan ett stamnät finns det ingen länk till de enskilda husen.

I båda varianter av stödmedel ingår att bygga fiber ända fram till fastighetsgränsen till de adresser som blivit utvalda (av myndigheten) att vara berättigad stödmedel. Dessa adresser kallas inom branschen för HP (Homes Passed), det betyder att man drar fibern dit, men det finns ingen anslutning till slutkunden. Open Infra brukar oftast berätta om vad som kallas HC, Homes Connected, det vill säga de som väljer att ansluta sig till en fiberuppkoppling. Vi tycker det är viktigare att berätta om hur stort intresset är att faktiskt ha och använda fiber.

För att säkerställa att hela kedjan byggs för framtiden ställs högra krav på Open Infra, våra underentreprenörer och leverantörer. Tillsammans bygger vi fiber till dem som fortfarande väntar på en stabil bredbandsuppkoppling.

Här pågår fiberutbyggnad

Boden, Norrbottens län

Fyra områden delfinansieras av tilldelat stödmedel från PTS 2021.
Vi fram emot att driftsätta fiber hos 433 hushåll.

Älvsbyn tätort, Norrbottens län

Fibernät i tätort är utbyggt med Open Infras egna medel.
Vi har driftsatt fiber hos 90 hushåll.

Haparanda, Norrbottens län

Två områden finansieras med Open Infras egna medel, ett område är tilldelat stödmedel från PTS 2021.
Vi har driftsatt fiber hos 240 hushåll.
Vi fram emot att driftsätta fiber hos 146 hushåll.

Luleå, Norrbottens län

Fem områden delfinansieras av tilldelat stödmedel från Jordbruksverket (övertaget av Zitius).
Två områden delfinansieras av tilldelat stödmedel från PTS 2021.
Vi fram emot att driftsätta fiber hos 516 hushåll.

Örnsköldsvik, Västernorrlands län

Sju områden finansieras med Open Infras egna medel.
Vi har driftsatt fiber hos 539 hushåll.
Vi fram emot att driftsätta fiber hos 262 hushåll.

Realaterat:

20 juni 2022: Höga krav för utbygganden av fiber med stödmedel
22 mars 2022: Stödmedelsutbygganden är redan i gång

Anya Alenberg, press- och kommunikationschef
anya.alenberg@openinfra.com
076-492 53 74

Open Infra bygger, förvaltar och utvecklar fiberinfrastruktur till hushåll, företag samt kommuner i Sverige, Tyskland, USA, Norge och Storbritannien.