Open Infra publicerar Hållbarhetsrapport

Open Infra publicerar härmed en Hållbarhetsrapport avseende våra initiativ för en positiv och hållbar inverkan på samhället från vår verksamhet.

Vår vision är att skapa en öppen plattform där obegränsad digital trafik kan flöda fritt på en konkurrensutsatt marknadsplats, och därmed möjliggöra tillgång till snabbt och stabilt bredband till alla användare oavsett var de bor.

Open Infra har en nyckelroll i framtidens digitala samhälle genom att vi bygger grunden på vilken höghastighetsinternet och pålitlig kommunikation vilar. Vår digitala plattform bidrar till förbättrad livskvalitet genom ökad digitalisering eftersom människor därmed kan fokusera på det viktiga i livet. Det säkerställer inkludering i det moderna samhället och demokratiska rättigheter för alla medborgare. Det är också en förutsättning för att kunna arbeta eller njuta av underhållning hemma, och därmed minska onödigt resande.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Rothman, Head of Sustainability
+46 (0)70-604 64 97, erik.rothman@openinfra.com

Rapporten finns på openinfra.com/rapporter

 

Open Infra publishes Sustainability report

Open Infra hereby publishes a Sustainability report regarding our initiatives for a positive and sustainable effect on society from our operations.

Our vision is to create an open platform where unlimited digital traffic can move freely within a competitive marketplace, allowing all our users access to fast and stable Internet service regardless of location.

Open Infra plays a vital part in the future’s digital society by building the foundation on which high speed- and dependable communication rests. Our digital platform creates enhanced quality of life as increased digitalization allows people to focus on the important things in life wherever they are geographically. It safeguards inclusion in the modern society and the democratic rights for all citizens. It also enables people to work and enjoy entertainment from home, enabling reduction of unnecessary travelling and associated emissions.

For further information, please contact:

Erik Rothman, Head of Sustainability
+46 (0)70-604 64 97, erik.rothman@openinfra.com

The report is available at openinfra.com/rapporter