Open Infra signerar de tio principerna i UN Global Compact

I december 2022 har Johan Sundberg, VD för Open Infra-koncernen, signerat åtagsbrevet avseende UN Global Compact där koncernen åtar sig att arbeta utifrån de Tio Principerna och de Globala målen. UN Global Compact är ett initiativ baserat på företagsledares åtaganden att implementera åtgärder för att leva upp till FN:s Hållbarhetsmål.

Open Infra grundades i Sverige 2009 med målet att bygga en öppen digital infrastruktur med optisk fiber där alla marknadens digitala tjänster i fri konkurrens kunde levereras till hem och företag. I dag år 2022 har företaget expanderat långt utanför Sveriges gränser och är etablerade i Tyskland, USA och Storbritannien där vi bygger och skapar just öppna fibernät till hem och företag.

Vi är övertygade om att en öppen digital infrastruktur skapar ökad livskvalitet var än i världen man bor. För med rätt digitala tjänster kan man ha fokus på sådant som är viktigt i livet, och det är allt från underhållning till vård, skola och omsorg.

De tio principerna har sedan starten varit självklara för koncernen och det är därför ett naturligt steg att nu underteckna och säkerställa att så även kommer vara fallet framgent, och för samtliga marknader där vi är verksamma. Detta kommer bland annat ske genom ökade rapporteringskrav från våra underentreprenörer samt vidareutveckla koncernens strategi för ökad mångfald. Vi kommer löpande uppdatera om de framsteg och förbättringar vi vidtar inom området.

Tre identifierade utvecklingsmål

Open Infra arbetar för att bidra till en hållbar utveckling och har identifierat följande hållbara utvecklingsmål som vi kan påverka för att skapa en hållbar global utveckling.

Mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Vår påverkan

Genom att utöka räckvidden för höghastighets och stabil internetinfrastruktur skapar vi grunden för framtidens gemenskap.

Mål 11: hållbara städer och samhällen

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Vår påverkan

Det moderna livet och hållbara samhällen kommer att möjliggöras av bättre internetinfrastruktur. Covid-19-pandemin har banat väg för distansarbete som kan leda till minskad urbanisering, mindre pendling och avsevärt förbättra möjligheterna för ett modernt liv även på landsbygden.

Mål 15: ekosystem och biologisk mångfald

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Visste du exempelvis att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år? Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar alla en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land.

Vår påverkan

Vid utbyggnad av ny fiberinfrastruktur kommer utbyggnaden av fiberinfrastruktur att påverka den omgivande naturen och livet på land. Genom att använda naturvänliga utbyggnadstekniker som minimerar riskerna för att skada omgivningen tar vi ansvar för att inte lämna ett negativt biologiskt fotavtryck.

In English

Open Infra commits to the Ten Principles of the UN Global Compact

In December 2022, Johan Sundberg, CEO for the Open Infra-group has signed the commitment letter regarding the Ten Principles of the UN Global Compact and the Sustainable Development Goals. The UN Global Compact is an initiative from global corporate leaders to commit to actions supporting the UN Sustainable Development Goals.

Open Infra was founded in Sweden in 2009 with the purpose of building an open digital infrastructure with optical fiber with free competition for all suppliers to deliver digital services to connected households and companies. Today the operations have expanded substantially far beyond the Swedish borders with fiber networks in Germany, USA and the UK. 

We are convinced that an open digital infrastructure created increased quality of life regardless of where you live. Because with appropriate digital services more focus can be put on the important things in live, from entertainment to healthcare and education.

The Ten Principles have been a foundation since the start and it is now a natural step to also formally commit in order to ensure that this will be true for the future, for all markets in which we have operations. This will be carried out by increased reporting from our sub-contractors, further develop the group’s strategy for diversity etc. We will continuously report on our progress in the area.

Three identified Sustainable Development Goals

Open Infra contributes to a sustainable development and has identified the following goals as the key areas in which we can make a difference.

Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure

A well-functioning and resilient infrastructure is the foundation of every successful community. To meet future challenges, our industries and infrastructure must be upgraded. For this, we need to promote innovative sustainable technologies and ensure equal and universal access to information and financial markets. This will bring prosperity, create jobs, and make sure that we build stable and prosperous societies across the globe.

Our impact

By expanding the reach of high-speed and stable Internet infrastructure we create the foundation for the future community.

11. Sustainable cities and communities

The world’s population is constantly increasing. To accommodate everyone, we need to build modern, sustainable societies. For all of us to survive and prosper, we need new, intelligent urban planning that creates safe, affordable, and resilient cities with green and culturally inspiring living conditions.

Our impact

Modern life and sustainable societies will be enabled by better Internet infrastructure. The Covid-19 pandemic has paved the way for remote work which could lead to decreased urbanization, less commuting and greatly improve the possibilities for modern life also in rural areas.

15. Life on land

A flourishing life on land is the foundation for our life on this planet. We are all part of the planet’s ecosystem and we have caused severe damage to it through deforestation, loss of natural habitats and land degradation. Promoting a sustainable use of our ecosystems and preserving biodiversity is not a cause. It is the key to our own survival.

Our impact

While deploying new fiber infrastructure the deployment of fiber infrastructure will affect the surrounding nature and life on land. By using nature friendly deployment techniques that minimizes the risks for damaging the surroundings, we take responsibility for not leaving a negative biological footprint.

Anya Alenberg, press- och kommunikationschef
anya.alenberg@openinfra.com
076-492 53 74