Open Infra AB (publ) – Samtyckesavgift i samband med det skriftligt röstningsförfarandet

Open Infra AB (publ) ("Bolaget") initierade ett skriftligt röstningsförfarande den 19 oktober 2022 (det "Skriftliga Röstningsförfarandet") för Bolagets upp till SEK 3.000.000.000 seniora säkerställda obligationer med ISIN SE0017072358 ("Obligationerna") för att efterfråga obligationsinnehavarnas godkännande av vissa ändringar till de allmänna villkoren för Obligationerna ("Obligationsvillkoren"). Alla definierade termer häri och som inte annars är definierade i detta pressmeddelande ska ha samma innebörd som de tillskrivs i Obligationsvillkoren och/eller underrättelsen till det Skriftliga Röstningsförfarandet.

För att underlätta det Skriftliga Röstningsförfarandet har Bolaget beslutat att erbjuda en samtyckesavgift till samtliga Obligationsinnehavare om 0,15% av det nominella beloppet av de Obligationer som Obligationsinnehavaren innehar ("Samtyckesavgift"), förutsatt att erforderligt krav för kvorum uppfylls, att erforderlig röstningsmajoritet för de föreslagna ändringarna uppnås och att därmed de efterfrågade ändringarna i det Skriftliga Röstningsförfarandet godkänns. Villkoren i det Skriftliga Röstningsförfarandet är i övrigt oförändrade, och det påminns om att röstningsperioden avslutas den 14 november 2022.

För att en person ska erhålla Samtyckesavgiften måste de formella kriterierna för att vara Obligationsinnehavare vara uppfyllda per den 22 november 2022. Utbetalning av Samtyckesavgiften förväntas ske den 29 november 2022 (förutsatt att de efterfrågade ändringarna i det Skriftliga förfarandet godkänns), och kommer då ske till de som uppfyllde de formella kriterierna för att vara Obligationsinnehavare per den 22 november 2022.

Underrättelsen om det Skriftliga Röstningsförfarandet är tillgängligt på Bolagets investerarsida (https://openinfra.com/investerare/) och på Stamdata (www.stamdata.com).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Stiernstedt, VD
Telefon: +46 (0)70-550 30 73
E-post: erik@openinfra.com

In English:

Press release, Stockholm, 3 November 2022

Open Infra AB (publ) – Consent fee in connection with the written procedure

Open Infra AB (publ) (the "Company") initiated a written procedure on 19 October 2022 (the "Written Procedure") for the Company's up to SEK 3,000,000,000 senior secured bonds with ISIN SE0017072358 (the "Bonds") to request the Bondholders to approve certain amendments to the terms and conditions of the Bonds (the "Terms and Conditions"). All capitalised terms used herein and not otherwise defined in this press release shall have the meanings assigned to them in the Terms and Conditions and/or the notice to the Written Procedure.

In order to facilitate the Written Procedure, the Company has decided to pay a consent fee to all Bondholders in an amount of 0.15% of the nominal amount of Bonds held by such Bondholder (the "Consent Fee"), provided that the quorum requirements are satisfied, there is a requisite majority vote for the proposed amendments and hence the requested amendments in the Written Procedure are passed. The terms of the Written Procedure otherwise remain the same, and it is reminded that the voting period ends on 14 November 2022.

To be eligible to receive the Consent Fee a person must fulfil the formal criteria for being a Bondholder on 22 November 2022. Settlement of the Consent Fee is expected to occur on 29 November 2022 (provided that the requested amendments in the Written Procedure are passed), and will be paid to the persons that fulfilled the formal requirements of being a Bondholder on 22 November 2022.

The notice to the Written Procedure is available on the Company's investor website (https://openinfra.com/investerare/) and on Stamdata (www.stamdata.com).

For further information, please contact:

Erik Stiernstedt, CEO
Telephone: +46 (0)70-550 30 73
E-mail: erik@openinfra.com