Open Infra AB (publ) publishes restated interim financial report for Q2 2023.

Open Infra AB (publ) hereby published a restated financial report for Q2 2023 due to an error in calculating the intra group receivables and liabilities. The information in Note 6 was correct but wrongly presented in the Balance sheet.

This information is information that Open Infra AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below.

For further information, please contact:

Erik Stiernstedt, CEO

+ 46 (0)70-550 30 73, erik@openinfra.com

Open Infra AB (publ) publicerar justerad kvartalsrapport för Q2 2023.

Open Infra AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapport för Q2 2023 på grund av felaktigt beräknade koncerninterna fordringar och skulder. Informationen i not 6 var korrekt men felaktigt presenterad i balansräkningen.

Denna information är sådan information som Open Infra AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Stiernstedt, VD
+ 46 (0) 70 550 30 73, erik@openinfra.com