Open Infra AB (publ) publicerar obligationsprospekt och ansöker om marknadsnotering av de emitterade obligationerna vid Nasdaq Stockholm

Open Infra AB (publ) ("Bolaget") har emitterat en senior säkerställd obligation om SEK 1,900,000,000 den 11 november 2021, inom ett totalt ramverk om SEK 3,000,000,000, till den svenska obligationsmarknaden. Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3 månader + 4.25 % per annum och förfaller den 11 november 2025.

Bolaget kommer ansöka om marknadsnotering av obligationerna på Corporate Bond-listan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer upptas för handel så snart det är möjligt.

I samband med marknadsnoteringen har bolaget tagit fram ett prospekt. Prospektet har godkänts, och registrerats, av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet finns tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) samt på bolagets hemsida (www.openinfra.com/investerare).

Denna information är sådan information som Open Infra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022 kl. 15.20 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Stiernstedt, VD
+ 46 (0) 70 550 30 73, erik@openinfra.com

Open Infra AB (publ) publishes bond prospectus and applies for listing of its bonds on Nasdaq Stockholm

Open Infra AB (publ) (the "Company") has issued a senior secured bond loan of SEK 1,900,000,000 on 11 November 2021, within a total framework amount of SEK 3,000,000,000, on the Swedish bond market. The bonds carry a floating interest rate of STIBOR 3 months + 4.25 per cent per annum and matures on 11 November 2025.

The Company will apply for listing of the bonds on the Corporate Bond list at Nasdaq Stockholm. The bonds will be admitted to trading at Nasdaq Stockholm as soon as possible.

In connection with this, the Company has prepared a prospectus. The prospectus has been approved by, and registered with, the Swedish Financial Supervisory Authority in accordance with the Financial Instruments Trading Act (1991:980). The prospectus will be available on the Financial Supervisory Authority’s website (www.fi.se) and on the Company's website (www.openinfra.com/investerare).

This information is information that Open Infra AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 15:20 CET on 5 May 2022.

For further information, please contact:

Erik Stiernstedt, CEO
+ 46 (0) 70 550 30 73, erik@openinfra.com