Open Infra AB (publ) publicerar delårsrapport för Q3 2022

Open Infra AB (publ) publicerar härmed den tredje delårsrapporten sedan marknadsnoteringen av de emitterade obligationerna vid Nasdaq Stockholm.

Nedan presenteras en översiktlig summering, vänligen se bilaga för fullständig rapport (engelska).

Översikt januari – september 2022

 • Intäkter från fibernät uppgick till SEK 194,4m (72,9), vilket motsvarar en ökning om 167% jämfört med föregående år och 2% jämfört med föregående kvartal.
 • Justerade intäkter från fibernät proforma uppgick till SEK 198,5m (155,8), vilket motsvarar en tillväxt om 27% jämfört med föregående år proforma och 2% jämfört med föregående kvartal.
 • Justerad EBITDA från fibernät uppgick till SEK 172.3m (136.9) motsvarande en marginal om 87% (88).
 • Motsvarande annualiserad EBITDA från fibernät uppgick till SEK 236,4m (201,0), en ökning med 18% jämfört med föregående år och 5% jämfört med föregående kvartal.
 • ARPU för perioden var 326 SEK (303), en ökning med 8% jämfört med föregående år.
 • Nettoskuld / EBITDA var 7,79x, jämfört med obligationsvillkorens nivå för incurrence om 10,00x, och maintenance nivå om 12,00x.
 • Räntetäckningsgraden var 2,61x, jämfört med obligationsvillkorens nivå för incurrence om 2,00x och maintenance nivå om 1,75x.

Denna information är sådan information som Open Infra AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8e november 2022 kl. 14.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Stiernstedt, VD
+ 46 (0) 70 550 30 73, erik@openinfra.com

Press release

Stockholm, November 8th, 2022

Open Infra AB (publ) publishes interim financial report for Q3 2022

Open Infra AB (publ) hereby published the third interim financial report since the listing of the issued bonds on Nasdaq Stockholm.

Please see below for an overview and attachment for the full report.

Overview January – September 2022

 • Network revenue amounted to SEK 194.4m (72.9) which represents an increase of 167% compared to last year and 2% compared to second quarter.
 • Adjusted Network revenue proforma amounted to SEK 198.5m (155.8), which equals a growth of
  27% compared to last year proforma and 2% compared to the second quarter.
 • Adjusted Network EBITDA amounted to SEK 172.3m (136.9) corresponding to a margin of 87% (88), an increase of 26% since last year and 5 % since last quarter.
 • The corresponding Network EBITDA Run Rate amounted to SEK 236.4m (201.0), an increase of 18% since last year and 5% since the previous quarter.
 • ARPU for the period was SEK 326 (303), an increase of 8% compared last year and 7% compared to last quarter.
 • Number of households connected was 77,400 (65,166), an increase of 19% compared to last year and 1% compared to last quarter.
 • Net Debt / EBITDA was 7.79x, compared to bond terms and conditions incurrence level of 10.00x, and a maintenance level of 12.00x.
 • Interest Coverage Ratio was 2.61x, compared to bond terms and conditions incurrence level of 2.00x, and a maintenance level of 1.75x.

This information is information that Open Infra AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 14.00 CET on November 8th, 2022.

For further information, please contact:

Erik Stiernstedt, CEO
+ 46 (0)70-550 30 73, erik@openinfra.com