Open Infra AB (publ) – Initierar ett skriftligt röstningsförfarande

Open Infra AB (publ) (”Bolaget”) har instruerat agenten för Bolagets upp till SEK 3.000.000.000 seniora säkerställda obligationer med ISIN SE0017072358 (”Obligationerna”) att initiera ett skriftligt röstningsförfarande för att efterfråga obligationsinnehavarnas godkännande av vissa ändringar till de allmänna villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”). Alla definierade termer häri och som inte annars är definierade i detta pressmeddelande ska ha samma innebörd som de tillskrivs i Obligationsvillkoren.

Post- och telestyrelsen (”PTS”) har beviljat stöd till Open Infra Core AB (”Målbolaget”) om ett totalt aggregerat belopp om SEK 897.399.494, i syfte att utveckla installationer av fibernätverk (”PTS-stödet”). Eftersom utvecklingen av fibernätverk genomförs av dotterbolag till Open Infra MidCo AB (”DevCo”), d.v.s. av bolag utanför den säkerställda Gruppen under obligationsfinansieringen, avser Målbolaget att lämna lån till DevCo i syfte att nyttja PTS-stödet avseende de relevanta fibernätverksinstallationerna till vilka den delen av PTS-stödet avser (”PTS-lån”).

Enligt Obligationsvillkoren får Bolaget inte lämna, och ska tillse att inget av dess Dotterbolag lämnar, några lån förutom bland annat i den ordinarie löpande verksamheten, till Bolaget eller ett helägt Dotterbolag till Bolaget eller i ett maximalt aggregerat belopp om SEK 10.000.000. Eftersom PTS-lånen inte lämnas till Bolaget eller ett helägt Dotterbolag till Bolaget, inte anses utgöra utlåning i den ordinarie löpande verksamheten och kommer att överstiga gränsen om SEK 10.000.000, är de tilltänkta PTS-lånen förbjudna enligt Obligationsvillkoren. Av denna anledning söker Bolaget Obligationsinnehavarnas godkännande att ändra vissa bestämmelser i Obligationsvillkoren genom att inkludera ett uttryckligt undantag som tillåter PTS-lånen, för att Gruppen ska kunna dra fördel av och nyttja PTS-stödet.

Vidare inkluderar förslaget vissa ytterligare restriktiva villkor som måste vara uppfyllda för att Målbolaget ska få lämna ett PTS-lån till DevCo.

Agenten kommer att skicka ut underrättelse om det skriftliga röstningsförfarandet till alla Obligationsinnehavare den 19 oktober 2022. Röstningsperioden kommer att inledas den 25 oktober 2022 och avslutas den 14 november 2022. För att en person ska kunna delta i det skriftliga röstningsförfarandet måste de formella kriterierna för att vara Obligationsinnehavare vara uppfyllda per den 25 oktober 2022. Det innebär att en person antingen måste vara direktregistrerad ägare eller förvaltare till en eller flera Obligationer.

Underrättelse om det skriftliga röstningsförfarandet är tillgängligt på Bolagets investerarsida (https://openinfra.com/investerare/) och på Stamdata (www.stamdata.com).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Stiernstedt, VD
Telefon: +46 (0)70-550 30 73
E-post: erik@openinfra.com

Press release, Stockholm, 19 October 2022

Open Infra AB (publ) – Initiates a written procedure

Open Infra AB (publ) (the ”Company”) has instructed the agent for the Company’s up to SEK 3,000,000,000 senior secured bonds with ISIN SE0017072358 (the ”Bonds”) to initiate a written procedure to request the Bondholders to approve certain amendments to the terms and conditions of the Bonds (the ”Terms and Conditions”). All capitalised terms used herein and not otherwise defined in this press release shall have the meanings assigned to them in the Terms and Conditions.

The Swedish Post and Telecom Authority (Sw. Post- och telestyrelsen) (the ”PTA”) has granted subsidy to Open Infra Core AB (the ”Target”) in a total aggregate amount of approximately SEK 897,399,494, for the purpose of developing fiber network installations (the ”PTA Subsidy”). Since the fiber network development is carried out by subsidiaries of Open Infra MidCo AB (”DevCo”), i.e. entities outside of the ringfenced group for the purpose of the bond financing, the Target contemplates to grant loans to DevCo for the purpose of utilising the PTA Subsidy in respect of the relevant fiber network installation to which such part of the PTA Subsidy pertains (each a ”PTA Loan”).

According to the Terms and Conditions, the Company shall not, and shall procure that none of its Subsidiaries will, grant any loans except inter alia in the ordinary course of trading, to the Company or a wholly owned Subsidiary of the Company or in an aggregate maximum outstanding amount of SEK 10,000,000. Since the PTA Loans are not granted to the Company or a wholly owned Subsidiary of the Company, will not be deemed to be loans out in the ordinary course of trading and will exceed the cap of SEK 10,000,000, the contemplated PTA Loans are currently prohibited by the Terms and Conditions. For this reason, the Company seeks the Bondholders’ approval to make certain amendments to the provisions of the Terms and Conditions of the Bonds by way of including an explicit carve-out permitting the PTA Loans, in order for the Group to benefit from and utilise the PTA Subsidy.

Furthermore, the proposal also contains certain additional restrictive conditions that must be met in order for the Target to grant a PTA Loan to DevCo.

The agent will deliver the notice to a written procedure to all Bondholders on 19 October 2022. The voting period will commence on 25 October 2022 and end on 14 November 2022. To be eligible to participate in the written procedure a person must fulfil the formal criteria for being a Bondholder on 25 October 2022. This means that the person must be registered on a securities account with Euroclear Sweden AB as a direct registered owner (Sw. direktregistrerad ägare) or authorised nominee (Sw. förvaltare) with respect to one or several Bonds.

The notice to the written procedure is available on the Company’s investor website (https://openinfra.com/investerare/) and on Stamdata (www.stamdata.com).

For further information, please contact:

Erik Stiernstedt, CEO
Telephone: +46 (0)70-550 30 73
E-mail: erik@openinfra.com