Open Infra AB (publ) – Godkännande av skriftligt förfarande och ändringar av de allmänna villkoren för obligationerna

Open Infra AB (publ) ("Bolaget") tillkännager i dag ett framgångsrikt avslutande av det skriftliga röstningsförfarande som initierades den 19 oktober 2022 avseende Bolagets utestående upp till SEK 3.000.000.000 seniora säkerställda obligationslån med ISIN SE0017072358 ("Obligationerna"), avseende vissa ändringar till de allmänna villkoren för Obligationerna (de "Föreslagna Ändringarna").

Tillräckligt många obligationsinnehavare deltog i det skriftliga förfarandet för att bilda kvorum, och en erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna röstade för att godkänna de Föreslagna Ändringarna.

Ändringarna kommer att träda i kraft så snart som möjligt genom ingåendet av ett ändringsavtal och uppfyllande av vissa villkor.

Betalning av samtyckesavgiften ("Samtyckesavgiften"), vilket kommer vara ett belopp motsvarande 0,15 procent av det nominella beloppet av de Obligationer som obligationsinnehavaren innehar, kommer att ske den 29 november 2022. För att en person ska erhålla Samtyckesavgiften måste personen vara registrerad i skuldboken som en direktregistrerad ägare eller förvaltare den 22 november 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Stiernstedt, VD
Telefon: +46 (0)70-550 30 73
E-post: erik@openinfra.com

Press release, Stockholm, November 15th 2022

Open Infra AB (publ) – Approval of written procedure and amendments to the terms and conditions of the bonds

Open Infra AB (publ) (the "Company") today announces the successful completion of the written procedure that was initiated on 19 October 2022 in relation to the Company's outstanding up to SEK 3,000,000,000 senior secured bond loan with ISIN SE0017072358 (the "Bonds"), regarding certain amendments to the terms and conditions of the Bonds (the "Proposal").

A sufficient number of bondholders participated in the written procedure in order to form a quorum, and a requisite majority of the bondholders voted in favour to approve the Proposal.

The amendments will become effective as soon as possible by the entering into of an amendment and restatement agreement and the satisfaction of certain conditions precedent.

Settlement of the consent fee (the "Consent Fee"), which will be an amount equal to 0.15 per cent. of the nominal amount of Bonds held by such bondholder, will occur on 29 November 2022. In order to be eligible to receive the Consent fee, a person must be registered in the debt register as a direct registered owner or authorised nominee on 22 November 2022.

For further information, please contact:

Erik Stiernstedt, CEO
Telephone: +46 (0)70-550 30 73
Email: erik@openinfra.com