LRF och Open Infra fortsätter förbättra kommunikationen med markägare

I juni möttes representanter från LRF och Open Infra i Frösundavik utanför Stockholm där Open Infras huvudkontor finns.

Det är otroligt värdefullt för oss att träffa LRF, som ett led i kunskapsutbytet mellan Open Infra och våra nyckelintressenter. Vi sågs första gången i vintras och nu följer vi upp vad som skett sedan sist”, säger Erik Stiernstedt, som bl a gav en uppdaterad bild av läget för utrullningen av fiber. “Kommande period är det ca 600-700 markavtal som skall ingås, och vi kraftsamlar nu kring markåterställning.

LRF är en viktig part för Open Infra med sina 128 000 medlemmar. Merparten av medlemmarna är markägare – de är nyckelpersoner och en viktig del för att landsbygden skall få internetanslutning.

Missuppfattning kring finansiering av fiberutbyggnaden

En fråga som ibland lyfts bland markägare gäller hur stödordningen fungerar och varför en del stödmedel från PTS lämnas tillbaka.

Vi märker att det på sina håll finns en utbredd missuppfattning om hur fiberutbyggnaden finansieras. Open Infra finansierar den största delen av fiberutbyggnad med egna medel. En mindre andel finansieras genom statligt stöd från PTS. PTS-stödet har tidskrav på ett helt projekts färdigställande på 3 år och här kan vi klart se att tillgången till mark är det som driver mest tid i våra projekt. Detta leder ofrånkomligen till att en del av projekten inte kommer hinna genomföras." 

Översyn och kvalitet

Open Infra återgav också hur företaget satsar på att höja kvaliteten i projekten. “Vi kommer följa hur våra underentreprenörer gräver och lägger kabel löpande, genom bl a fotodokumentation”, berättade Philip Andersson, och fortsätter: “En branschutmaning är tillgången på bra underentreprenörer. Här pågår en översyn och kvalitetssäkring.”

Dialog och tillgänglighet 

Vi tar till oss av synpunkter kring vår tillgänglighet som helt klart behövar ökas. Vi skall vara nåbara ute i fält genom arbetsledare men också förstärka kontaktytorna hos kundtjänst och via epost”, säger Karin Sundin som också kommer träffa fler av LRF:s lokala representanter under hösten.

Mötet hölls i en positiv och konstruktiv anda – både Open Infra som LRF önskar att fiberutbyggnaden löper så smidigt som möjligt. Angelica Billevik har erfarit att medlemsinspelen ändrat karaktär i takt med att allt fler projekt driftsatts:
Våra medlemmar hör främst av sig med frågor kring markersättning och återställning. Ett sånt här möte innebär att vi ökar vår förståelse kring hur arbetet med fiberutbyggnad fortskrider och vi kan ge våra medlemmar mer träffsäkra råd.”

Långsiktig satsning från Open Infra

Erik avslutar: “Open Infras satsning är långsiktig och vi är ett finansiellt stabilt företag. Vår kärnaffär är driftsatta kunder – därför är det vår högsta prioritet att färdigställa fiberutbyggnaden och koppla på våra kunder. En avgrävd kabel drabbar alltså inte bara markägare utan också vår kärnaffär.“

LRF representerades av Angelica Billevik, näringspolitisk expert, Sara Andersson regionalt sakkunning och Lotta Zetterlund, ordförande LRF Gävleborg.
 

Från Open Infra deltog bl a VD Erik Stiernstedt,  PR-chef Karin Sundin och projektchef Philip Andersson.